Informācija personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem par iespēju saņemt analogus veselības aprūpes pakalpojumus citās ārstniecības iestādēs:

Onkologa konsultācija un videodermaskopija – Latvijas Onkoloģijas centrs, tel. 67042063, 67000610
Ķirurga konsultācija – Rīgas 1.slimnīca, tel. 67366323, 67222892
Kardiologa konsultācija – Rīgas 1.slimnīca, tel. 67366323, 67222892
Adatu terapeits – Rīgas 1.slimnīca, prof. Nikolajevs, tel. 26026958
Ārstnieciskā masāža – Rīgas 1.slimnīca, tel. 67366323, 67222892
Lāzerķirurģija – lāzerplastikas klīnika, tel. 67295066

 

 

 APSTIPRINU:
SIA „ER Klīnika”
valdes loceklis

Romualds Erdmanis__________________
2014.g.6.maijā

Iekšējās darba kārtības noteikumi
par vides pieejamību personām ar
kustību traucējumiem

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Iekšējo darba kārtības noteikumu mērķis ir nodrošināt klīnikas sniegto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem.
1.2.Dotie iekšējas darba kārtības noteikumi attiecas uz visiem uzņēmuma darbiniekiem, neatkarīgi no darba līguma termiņa.
1.3.Darba devējām ir tiesības mainīt vai papildināt iekšējās darba kārtības noteikumus. Ar visām izmaiņām un papildinājumiem darbinieki tiek iepazīstināti vienu mēnesi iepriekš.

2. Klīnikas vadītāja pienākumi

2.1. Nodrošināt pacientiem viegli saprotamu informāciju par klīnikas sniegto pakalpojumu klāstu unobligātu iepriekšējā pieraksta nepieciešamību tīmekļa vietnē.
2.2. Nodrošināt iespēju personām ar kustību traucējumiem, kuri atrodas pie ārdurvīm, sazināties ar klīnikas administratoru, lai informētu par nepieciešamo palīdzību, šajā sakarā:
nodrošināt zvana pogu pie ārdurvīm personām ratiņkrēslā pieejamā augstumā,
nodrošināt informāciju ar klīnikas administratora tālruņa numuru personām ratiņkrēslā pieejamā augstumā.
2.3 .Nodrošināt personāla, kuri var sniegt palīdzību personām ar kustību traucējumiem, atrašanos darba vietā konkrētajā laikā
2.4. Nodrošināt personālu ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu personu ar kustību traucējumiem nogādāšanai uz klīnikas telpām.
2.5. Sekot, lai personāls savlaicīgi apgūtu drošu metožu un paņēmienu pielietošanas tehniku palīdzības sniegšanai personām ar kustību traucējumiem.

3. Personāla, kuri sniedz palīdzību personām ar kustību traucējumiem, pienākumi

3.1. Saņemot zvanu pogas signālu, personāla darbiniekam nekavējoties ir klātienē jākontaktējas ar personu, kurai nepieciešama palīdzība, kā arī iespējami ātrākā laikā šī palīdzība jānodrošina.
3.2.Sniedzot palīdzību personām ar kustību traucējumiem, ievērot vadības instrukcijas, noteikumus un prasības drošai personas pārvietošanai.
3.3.Ievērot tehniskā aprīkojuma, kurš tiek izmantots palīdzības sniegšanai personām ar kustību traucējumiem, lietošanas instrukcijas.
3.4.Sniedzot palīdzību personām ar kustību traucējumiem, ievērot maksimālu piesardzību, drošību, izturēties laipni un ar sapratni, pret personu ar kustību traucējumiem.
3.5. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz personu ar kustību traucējumiem.
3.6. Veikt pasākumus, lai nekavējoties novērstu iemeslus vai apstākļus, kas traucē drošas un kvalitatīvas palīdzības sniegšanu personai ar kustību traucējumiem.

4. Atbildība

4.1.Klīnikas vadītājs un visi klīnikas personāla darbinieki nes pilnu atbildību par drošu, kvalitatīvu un savlaicīgu klīnikas sniegto medicīnisko pakalpojumu nodrošināšanu personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem